Od lipca 2014 roku na terenie inwestycji prowadzonej przez Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu, trwają wykopaliskowe badania archeologiczne, poprzedzające planowaną w tym miejscu budowę parkingu z budynkiem biurowo – usługowym.

 

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest spółka Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Badania prowadzone są zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim oraz pod stałym nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Kierownikiem badań jest pan mgr Krzysztof Karasiewicz, który współpracuje z archeologami oraz pracownikami naukowymi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Plac przy ul. Za Bramką po kolei odkrywa swoje tajemnice

 

W części południowej placu budowy przebadano teren dawnego cmentarza. Sklasyfikowano ponad 300 kompletnych pochowków datowanych wstępnie na okres od XV do XVIII w. oraz dużą ilość rozproszonych kości ludzkich pochodzących
z grobów zniszczonych przez wcześniejsze prace budowlane i instalacyjne. Wszystkie ludzkie szczątki kostne zostaną poddane specjalistycznym badaniom antropologicznym na Wydziale Biologii UAM. 

W północno – wschodniej części terenu badań odkryto fragment fosy miejskiej. Jej eksploracja poniżej –3,5 m. od poziomu terenu była niemożliwa, ze względu na napływające wody gruntowe. Kontynuowanie prac w tym rejonie stało się możliwe dopiero po odwodnieniu terenu i po wykonaniu właściwych zabezpieczeń wykopu w postaci ścian szczelinowych. 

 

Już na początku stycznia br. odkryto w wykopie pierwsze relikty konstrukcji drewnianych, będące fragmentem umocnień południowej krawędzi średniowiecznej fosy miejskiej. W kolejnych dniach prowadzono odsłanianie metodami archeologicznymi dalszych elementów umocnień fosy. Na interpretację tych odkryć musimy poczekać do ukończenia badań i ich opracowania. Jednocześnie po stronie wschodniej piaskowego wzgórza natrafiono na elementy kamiennej konstrukcji, które okazały się pozostałością kamiennego fundamentu, a nie jak oczekiwali badacze znanej ze źródeł studni. W części północnej działki natrafiono na fragmenty drewnianych umocnień skrzyniowych. Pochodzenie i przeznaczenie tych odkryć potwierdzić mogą jedynie dalsze badania. Równocześnie z opisanymi powyżej działaniami, na bieżąco badane są przez archeologów nawarstwienia ziemne i gruzowe, z których pozyskiwane są znaleziska w postaci fragmentów naczyń glinianych, kafli, szkła, przedmiotów metalowych i monet.


21 stycznia br., przy pomocy drona, sporządzono z powietrza dokumentację filmową i fotograficzną placu budowy i wykopalisk. Ponadto rozpoczęto scaning laserowy 3D. Przewidywane jest także przeprowadzenie badań dendrochronologicznych najlepiej zachowanych wybranych elementów drewnianych konstrukcji. W związku z wyjątkową wagą znacznego, bo ok. 30 – metrowego odkrytego odcinka drewnianych umocnień fosy miejskiej, o konsultacje w sprawie sposobu dalszego prowadzenia badań zostali poproszeni prof. Hanna Kočka – Krenz i prof. Andrzej Wyrwa, znani polscy mediewiści. 

 

W ubiegłym tygodniu (11 lutego), pobrane zostały próby do analiz geomorfologicznych i palinologicznych, które zostaną wykonane przez pracowników Zakładu Geologii i Paleografii Czwartorzędu UAM.

 

Materiały do pobrania:
 

Film (format pliku mp4)

Zdjęcia (18,4 MB)