Projekty

PPTP • Budynek 400

Zrealizowane

Projekt- "Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

(Priorytet 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw)

 

Głównym celem projektu jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez wdrożenie specjalistycznych usług doradczych oraz remont i przebudowę Budynku 400, zwiększając tym samym ofertę PPTP na rzecz inkubacji przedsiębiorstw i regionalnych strategii specjalizacji.

W ramach  projektu przewiduje się realizację następujących specjalistycznych  usług doradczych:

- doradztwo w zakresie transferu wiedzy

- doradztwo w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i  prawnych

- komercjalizację działań, internalizacji  i sieci powiązań

- doradztwo patentowe


Dzięki realizacji projektu podmioty zlokalizowane w PPTP otrzymają wsparcie w postaci specjalistycznych usług doradczych oraz dostęp do profesjonalnej infrastruktury biurowej, na preferencyjnych warunkach sprzyjających rozwojowi.

 

W  ramach remontu i przebudowy Budynku 400  3 piętra przeznaczone zostaną na część technologiczną oraz preferencyjną (dla firm kończących inkubację),  2 piętra na inkubację PPTP.
Prace budowlano-remontowe, przeprowadzane przez Spółkę, polegać będą na wykonaniu m.in.:

- termomodernizacji budynku;

- izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian i posadzki piwnicy

- dostawy i montażu ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej

- kompleksowej wymianie stolarki otworowej okiennej i drzwiowej;

- nowych ścian murowanych, nowych ścianek w systemie g-k

- modernizacji i przebudowy istniejącego podziału przestrzeni biurowej

- nowego wejścia głównego przystosowanego do montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych w tym wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem głównym i schodami

- przebudowy pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.

- dostawy i montażu dźwigu osobowego oraz podnośnika dla osób niepełnosprawnych

- innych robót wykończeniowych (nowe tynki, szpachlowanie i malowanie ścian, dostawa  i montaż wykładziny dywanowej)

- zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z budową płyty parkingowej

- kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej budynku wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji dla sali konferencyjnej i serwerowni

Kamera za bramką