Projekty

Łazienki Rzeczne

W trakcie

„Miejskie Łazienki Rzeczne”

 

Główną ideą przyświecającą pracom związanym z obiektem Łazienek Miejskich jest zagospodarowanie wnętrz oraz odtworzenie historycznej formy budynku, w tym w szczególności oryginalnego założenia bryły budynku i wykończenia elewacji. Należy wspomnieć, iż autorem projektu budynku Łazienki Rzeczne był autor wielu poznańskich realizacji – Jerzy Tuszowski (przy współudziale Kazimierza Rucińskiego). Pierwotnie w budynku oprócz przebieralni t.j. 128 kabin i 200-miejscowych szatni, funkcjonowała również restauracja, kasy, mieszkanie dozorcy i stacja pogotowia ratunkowego. Całość obiektu nawiązuje do popularnego w polskim międzywojniu stylu dworkowego, zawierając też odniesienia do form ludowych i biedermeieru. Zastosowano toskańskie kolumny w portyku i w loggii z widokiem na Wartę.

 

Działania polegające na odtworzeniu, renowacji oraz zagospodarowaniu obiektu Łazienek Miejskich mają na celu wsparcie IOB-PPTP poprzez rozszerzenie  oferty o nowe powierzchnie biurowe w postaci inkubatora dla perspektywicznych firm z branży ICT  oraz powierzchni biurowych w części technologicznej dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Inwestycja jest kontynuacją Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego (główny projekt WCWI), w ramach idei parku rozproszonego tzn. parku technologiczno-przemysłowego, którego poszczególne funkcje realizowane są w osobnych niesąsiadujących ze sobą terenach i obiektach atrakcyjnych dla inwestorów i najemców.

 

Projekt będzie oddziaływać na sferę przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną.

 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna- poprzez poprawę infrastruktury technicznej i społecznej,  dostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru.

Projekt idealnie wpisuje się w program rewitalizacyjny p.n. „Na rzecz Warty” realizowany w partnerstwie m.in. przez Miasto Poznań, który ma na celu:.

- określenie roli rzeki Warty w Poznaniu i kierunków jej kształtowania jako fundament przywracania Warty Poznaniowi i jego mieszkańcom,

- poprawę zagospodarowania przestrzennego przez ułatwienie planowania inwestycji i wzrost atrakcyjności terenów nadbrzeżnych,

- nadanie miastu ożywiającego impulsu ekonomicznego poprzez spójną formę połączenia projektów przestrzennego zagospodarowania obszarów nad Wartą

 

Sfera techniczna-  poprzez renowację budynku wpisanego do rejestru zabytków pod Numerem 267/Wlkp/A wzniesionego w latach 1924 – 1925, będzie możliwe efektywne korzystanie z obiektu.

 

Zdjęcia X-XI 2018 - zdjęcia do pobrania

Kamera za bramką